TR | EN
Çift Ana Dal ve Yan Dal

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

 

Kapsam

Madde 1-Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin fakültelerini  kapsar.

Amaç

Madde 2-Çift anadal programının amacı anadal lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrencinin aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almak üzere öğrenim görmesini sağlamaktır.

Madde 3-Çift anadal programı, ilgili bölüm kurulu, fakülte kurulunun önerisi ve üniversite senatosunun kararı ile kesinleşir.

Başvuru

Madde 4-Çift anadal programı kontenjanları ilgili bölümlerin bağlı olduğu  fakültelerce her öğretim yılı başında belirlenerek senato kararı ile kesinleşir ve öğrencilere duyurulur.Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılki 1. sınıf 1. dönem asli öğrenci sayısının %20’sini geçemez.

Madde 5-Öğrenci, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3 en geç 5. yarıyılının başında başvurabilir.

Madde 6-Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için, anadal lisans programında başvuru sırasına kadar olan sürede tüm kredili derslerini alıp başarıyla tamamlamış olması genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve başvuru anında, sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst % 20’de bulunması gerekir.

Madde 7-Öğrencinin çift anadal programına kabul işlemi, başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülerek fakülte yönetim kurulu kararı alınmasıyla tamamlanır ve öğrenci kayıt haftası içerisinde çift anadal programına kaydını yaptırır.

Program

Madde 8-Çift anadal programı en az 36 krediden oluşur.

Madde 9-Öğrencinin anadal lisans programı ile çift anadal programının ayrılığı esastır. Çift anadal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarı durumu ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı not durum  belgesi düzenlenir.

Madde 10-Öğrencinin anadal lisans programı ile çift anadal programında yer alan eşdeğer dersler, öğrencinin programa kabulü sırasında fakülte yönetim kurulunca belirlenir. Her iki programda eşdeğer kabul edilen dersler not durum belgesinde gösterilir ve genel  not ortalamasına katılır.

Madde 11-Bir öğrenci birden fazla çift anadal programına ya da hem çift anadal ikinci lisans hem de yandal programına kayıt yaptıramaz.

Madde 12-Öğrenci kendi isteği ile çift anadal programını bırakabilir.

Madde 13-Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik  ” hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal  programına yatay geçiş yapamaz.

Başarı ve Mezuniyet

Madde 14- Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel anadal not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.00’ın altına kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.00’ın altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste  ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. Çift anadal programından ilişiği kesilen öğrencilere istemeleri halinde çift anadal programında almış oldukları dersleri gösteren transkript verilir.

Madde 15-Anadal programında mezuniyet hakkı elde eden öğrenci, çift anadal programını verilen sürede en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlarsa, bu öğrenciye çift anadal diploması da verilir. Anadal programında mezuniyet hakkı elde etmeden öğrenciye çift anadal programının lisans diploması verilmez.

Madde 16-Anadal lisans programında mezun olan çift anadal programına kayıtlı öğrencinin öğrencilik işlemleri, çift anadal programına kayıtlı olduğu fakülte tarafından yürütülür.

Madde 17-Çift anadal programına kayıtlı öğrenci anadal lisans programından mezun oluncaya kadar sadece bu öğretimin, mezun olduktan sonra ise çift anadal programına ait öğrenci katkı payını öder.

Madde 18- Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

Madde 19-Anadal lisans programından mezuniyet hakkı elde eden öğrenci çift anadal programını bitiremese bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.

Madde 20-Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programları ile diğer fakültelerin programları arasında çift anadal programı hiçbir şekilde uygulanmayacaktır. Ancak, Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal programı Yükseköğretim Kurulu’ndan onay alınmak suretiyle uygulanabilir.

 

Madde 21-Bu yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunun 04.12.2013 tarih 35/02 sayılı kararı ile kararıyla kabul edilmiştir.

 

Geçici Madde: 1-2010-2011 eğitim öğretim yılından önce Çift Anadal programlarına kabul edilen öğrenciler hakkında 11.12.2002 tarih ve 34/1 Senato kararıyla kabul edilen Çift Anadal İkinci Lisans Programı yönergesi hükümleri uygulanır.